พลิกเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสู่ยุคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 และ SME 4.0 | News & Event

พลิกเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสู่ยุคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 และ SME 4.0

2018-05-23 07:00:00 Asia/Bangkok
พลิกเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสู่ยุคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 และ SME 4.0
 
โดย ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี
เนื่องในโอกาสสถาบันไทย – เยอรมัน ครบรอบ 20 ปี

 
กระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีได้ร่วมกับสภาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีแห่งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี (ส.อ.ท.) จัดทำร่างยุทธศาสตร์ยกระดับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไทยไปสู่เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลที่จะยกระดับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไปสู่เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 โดยจากการวิเคราะห์ประเภทเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี พบว่าอาจไม่จำเป็นที่ต้องปรับทุกเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีอยู่กับตลาดของแต่ละเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี
 
 
การปรับไปสู่ยุคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 อาจไม่จำเป็นที่จะต้องปรับพร้อมกันทั้งหมด เนื่องจากลักษณะการผลิตและตลาดของเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงได้กำหนดสาขาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี เป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเพื่อรองรับผลกระทบต่อการแข่งขันในยุคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 เป็นอันดับแรก ๆ คือ
 
 
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีอื่นๆ ที่ควรได้รับการพัฒนาในลำดับต่อไป ได้แก่ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีเทคโนโลยีชีวภาพ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีดิจิทัล  เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีอัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

 
กรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีและสถาบันไทย-เยอรมัน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในหลายมิติ เช่น      ในเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีการแพทย์ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรียานยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วน และเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี ซึ่งในปี 2559 นี้ มีโครงการที่ดำเนินงานร่วมกัน อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้โปรแกรม (CAD/CAM/CAE) ในสถานประกอบการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีเทคโนโลยีแห่งอนาคต โครงการพัฒนาขีดความสามารถ OEM/REM ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง

กรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีขอขอบคุณสถาบันไทย–เยอรมันเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมดำเนินภารกิจของกรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีโดยเฉพาะภารกิจในด้านการส่งเสริม SMEs ไทย ให้มีศักยภาพและสามารถยกระดับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไทยไปสู่เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลที่จะยกระดับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไปสู่เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 ต่อไป


 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.

News Categoties