11 หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีที่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีในยุคดิจิทัล | News & Event

11 หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีที่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีในยุคดิจิทัล

2019-03-18 02:45:00 Asia/Bangkok
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี มีมานานกว่า 20 ปี ทุกสถาบันจัดตั้งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีตามมติ ครม. แต่ละสถาบันมีพันธกิจแตกต่างกัน  โดยมีเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะทาง และเป็นกลไกของกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีในการส่งเสริมและพัฒนาภาคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 

ที่ผ่านมา สถาบันเครือข่ายฯ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีในหลายด้าน ทั้งการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย รวมถึงการดำเนินงานในภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี
โดยสถาบันเครือข่ายกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีที่จัดตั้งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี จำนวน 11 สถาบัน ประกอบด้วย
1. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.)
2. สถาบันไทย-เยอรมัน (สทย.)
3. สถาบันอาหาร (สอห.)
4. สถาบันพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสิ่งทอ (สสท.)
5. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
6. สถาบันยานยนต์ (สสย.)
7. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.)
8. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)
9. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี (สลท.)
10. สถาบันพลาสติก (สพต.)
11. สถาบันการก่อสร้างแห่งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี (สกส.)

ทั้งนี้ ทางสถาบันเครือข่ายกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีได้มีการจัดทำ โลโก้ เพื่อสร้างการรับรู้ของสถาบันเครือข่ายกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ต่อสาธารณชน  โดยมีความหมายดังนี้
   
 
    

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาเป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายภายใต้การดูแลของกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีโดยมีเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties