สร้างโอกาส สร้างตลาด สร้างการแข่งขัน กับ TGI | News & Event

สร้างโอกาส สร้างตลาด สร้างการแข่งขัน กับ TGI

2019-03-21 06:49:00 Asia/Bangkok
Subcon Thailand 2019 งานแสดงชิ้นส่วนเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีและการจับคู่เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีที่ใหญ่ในอาเซียน งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี และหน่วยงานจัดเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีได้หาคู่ค้าทางเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีและจับคู่กัน รวมไปถึงต่อยอดเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีให้เติบโตยิ่งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีด้วย งานจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562  ณ Hall 99  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
  สถาบันไทย-เยอรมัน  เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด     จึงสนับสนุนให้มีเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีนำพาผู้ประกอบการเข้าร่วม   งาน Subcon Thailand 2019 ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแสดงชิ้นส่วนเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีอีกงานหนึ่งที่มีสำคัญ     เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มพันธมิตรกับสถาบันฯ  ได้มีการโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน และร่วมเจรจาเพื่อนำมาซึ่งช่องทางด้านการตลาด ความร่วมมือที่ถือว่าสำคัญ และยังได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่สำคัญอีกด้วย

สอบถามเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรเชษฐ์ สังข์แก้ว 
เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีมือถือ 089-6713187 เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี  038-215033-39 ต่อ1709
E-mail : surachet.s@tgi.mail.go.th  หรือ sungkaew.s@hotmail.com

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties