ลิ้งค์ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 
- กระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี     


- กรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี     


- โครงการยกระดับขีดความสามารถเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีแม่พิมพ์     


- สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO     


- สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ     


- สถาบันยานยนต์     


- สถาบันอาหาร     - สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า     


- สถาบันพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสิ่งทอ     


- สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์


- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


 - สถาบันพลาสติก