Catergory
- Maintenance Machinery

Service
- Infrared Thermography Analysis 

Scope
- ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร โดยนำผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจริงที่เกิดเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีของเครื่องจักร โดยใช้ผู้เชียวชาญที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ